Estetiska lärprocesser i matematikundervisningen : En litteraturstudie om hur estetiska lärprocesser kan bidra till elevers motivation och stödja kunskapsutvecklingen i matematik

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Sammanfattning:

Syftet med den här litteraturstudien är att analysera forskning om samband mellan matematik och estetiska ämnen, närmare bestämt hur estetiska ämnen kan integreras i matematikundervisningen och hur det påverkar elevers kunskap och motivation i matematik. Examensarbetet som riktar sig mot lärare och blivande lärare är en forskningskonsumtion som enbart innefattar internationell forskning hittad via databaser så som ERIC. Internationella undersökningar till exempel PISA som genomförs bland 15-åringar var tredje år visar att svenska elevers matematikkunskap försämrats. Det ger anledning till att fundera över hur undervisningen kan förbättras. Litteraturstudien undersöker huruvida estetiska lärprocesser kan hjälpa elevers matematikinlärning. Resultatet visar att estetiska lärprocesser integrerat i matematikundervisningen motiverar och ökar elevernas kunskapsförmåga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)