Synen på naturen – En kvalitativ textanalys av läromedel i biologi

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: SammanfattningUppsatsens syfte är att analysera vilken natursyn som förmedlas till elever i läromedel för biologi på gymnasiet, samt attundersöka korrelationen mellan denna och den natursyn som ligger till grund för, inom området relevanta,styrdokument. Utifrån det formuleras frågeställningarna: Vilken natursyn förmedlas i kursböcker för biologi A pågymnasiet? och Hur stämmer denna överens med den natursyn som ligger till grund för, för ämnet biologi, relevantastyrdokument? Genom kvalitativ textanalys, med idealtyper som analysverktyg, granskas tre olika läromedel skrivna förkursen biologi A. Analysen visar att de tre olika läromedlen till viss del förmedlar skilda natursyner och att det endast ärtvå av dem som ger uttryck för en natursyn som överensstämmer med den som ligger till grund för de relevantastyrdokumenten. Det innebär en natursyn som bygger på ett mekanistiskt och meristiskt tankesätt där naturen uppfattassom ett objekt i relation till det mänskliga subjektet, samt har som främsta syfte att tjäna människan med olika typer avresurser. Naturen har framförallt ett värde i relation till människan och den enda vägen till kunskap om naturen ärstrukturerad analys av olika fenomen genom hypotetisk-deduktiv metod. En medvetenhet om att naturens resurser ärändliga har lett till ett hållbarhetstänkande med kommande generationer i beaktande och begreppet ”hållbar utveckling”är utmärkande för synsättet. En intention med uppsatsen är att inspirera lärare till kritisk reflektion över den egnanatursynen liksom den natursyn som förmedlas i olika typer av läromedel. Det ger en möjlighet att lyfta ämnet medelever, att tillsammans med dem granska förhållningssätt till naturen i syfte att bättre förstå och hitta vägar bort frånrådande miljöproblem.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)