MANIFESTET. EN IDÉS RESA ÖVER FYRA DECENNIER

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Författare: Blerim Ademi; Kjell Samuelsson; [2017-01-20]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Björn Sandmarks (nuvarande chef på Göteborgs Stadsteater) skriver i sin blogg om ett”Manifest” (illyrien.se). Trots att det gått många år sen Manifestet skrevs, diskuterades detnyligen i ledningsgruppen för Göteborgs Stadsteater. Detta gjorde oss intresserade av vilkaidéer som låg bakom. ”Manifestet” är en handlingsplan för en konstnärlig teater som gerkonkreta förslag på och idéer om hur teatern bör organiseras och om dess roll i samhället.Med hjälp av ny institutionell teori och översättningsteori följer vi idén under fyra decennier.Uppsatsen bygger på intervjuer med tio personer som samtliga är eller har varitanställda på Angereds Teater. Deras berättelser täcker in hela perioden, från de idéer som lågtill grund för att Angereds Teater bildades, fram till i dag. Vi har förutom intervjuerna samlatin material från media, böcker och offentliga dokument. Detta för att få en helhetsbild avsamhällets påverkan på teatern. Dessutom har en av författarna själv arbetat på AngeredsTeater under åtta år i början på 2000-talet.Vi utgår ifrån de idéer som förpackades i ”Manifestet”. De berättelser vi samlat inredovisas och analyseras kronologiskt. Vi gör en jämförelse mellan berättelserna och”Manifestet”. I slutet av uppsatsen för vi en diskussion om hur ”Manifestet” påverkatAngereds Teater. Vi drar slutsatser om hur idén förflyttats och förändrats över tid. En litetförsmak på hur vi bäst skulle kunna sammanfatta med få ord våra slutsatser skulle vara RobertMertons (1965/1985) kommentar, citerad av Czarniawska och Sevón (2005. p. 142) om att detinte finns “nya idéer”: “all ideas circulate most of the time, at least in some places”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)