"Han var så mesig..." : en studie om professionella fotbollsspelares uppfattning av sina tränares ledarskap under sina ungdomsår

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

Författare: Patrick Ortega; Kevin Yildiz Edlund; [2021]

Nyckelord: tränarlänkfotboll;

Sammanfattning: Syfte och Frågeställning  Syftet med denna undersökning var att belysa på vilket sätt ledarskapet under fotbollsspelares ungdomsår har varit en bidragande faktor till deras karriärutveckling.  Frågeställningar - Vad upplever spelare som framgångsrika faktorer under deras ungdomsår?  - Om tränaren är en betydelsefull faktor, vilka egenskaper och beteenden är det fotbollsspelarna värdesätter och inte värdesätter hos tränaren?  - Vilka likheter och skillnader av beteenden som värdesätts hos tränaren finns hos kvinnor och män?  Metod Utifrån studiens vetenskapliga perspektiv beslöt vi oss för att nyttja en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. Eftersom målet är att ”undersöka” och dyka djupare inom ämnesområdet och de aspekterna grundar sig i det hermeneutiska och psykologiska perspektivet. Vi intervjuade fyra fotbollsspelare som har spelat i högsta nivån i Sverige i minst ett år.  Resultat  Samtliga fotbollsspelare ansåg att tränaren var en betydelsefull faktor till deras utveckling. Mönstret som identifierandes var att det även fanns andra framgångsrika faktorer utöver tränaren. En av det faktorerna var ”det egna drivet” som samtliga fotbollsspelare nämnde som en essentiell faktor.  Diskussion  Den transformella ledarstilen verkar vara den ledarstilen som spelarna värdesätter högst under deras ungdomskarriär. Dock finns det många aspekter att ta hänsyn till, bland annat ifall spelaren själv upplever att hen kommer få speltid eller inte, att spelaren känner en relation till tränaren och även spelarens inre/yttre motivation. Utifrån spelarnas perspektiv kan studien upplysa vilken tränarstil som uppskattas under ungdomskarriären för att som spelare nå elitnivå. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)