Lättlästa dialoger – talspråk eller skriftspråk? : Om lättlästanpassningen av dialogerna i Guillous Ondskan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Halmstad

Författare: Philip Bengtsson; [2019]

Nyckelord: Lättlästa dialoger; lättläst; Ondskan; dialoger;

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker dialoger i två versioner av Jan Guillous Ondskan, originalversionen och den lättlästa versionen. Undersökningen utförs genom en kvalitativ textanalys. Undersökningsmaterialet baseras på cirka 61 dialogpar. I uppsatsen presenteras åtta olika huvudanpassningar som går att se när det gäller dialoger. Utöver det visas på ytterligare femton tendenser av anpassningar inom huvudanpassningarna. Resultatet visar att majoriteten av anpassningarna med spår av muntlighet försvinner eller skrivs om i den lättlästa versionen mot ett standardspråk. De anpassningar som inte bär på spår av muntlighet är förenklade enligt de gängse riktlinjerna för lättläst. I vissa fall uppmärksammades anpassningar som kan sägas vara godtyckligt gjorda i förhållande till de gängse riktlinjerna för lättläst.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)