HUR ORGANISERAR REKTORER I FÖRSKOLAN LIKVÄRDIG UTBILDNING? En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syftet med studien var att ta reda på vilka metoder och aktiviteter rektorer i förskolan använder när de organiserar för likvärdig utbildning samt vilka möjligheter och hinder som rektorerna möter och hur detta synliggörs i verksamheten. Studien har utgått från rektorernas perspektiv, det är deras livsvärld som åskådliggöras genom deras berättelser. Ett teoretiskt ramverk konstruerades baserat på forskning inom barns utveckling och lärande, undervisning, utbildning, organisationsteori, indikatorer som verktyg, chefskap, pedagogiskt ledarskap vilket utgjorde grunden till studien. Syftet och frågeställningarna besvarades genom semi strukturerade intervjuer. I studien ingick sex rektorer från kommunala verksamheter i två större städer. Resultat visar att rektorerna anser att de arbetar aktivt med att skapa likvärdig utbildning i förskolan, men de menar att det är en pågående process som ständigt går att utveckla. Rektorerna upplever sig besitta kunskap om hur de organiserar för kollegialt lärande, samt att de har en bra struktur gällande uppföljning av barnens kunskaper och måluppfyllelse utifrån förskolans läroplan (LpFö 18). Rektorerna visar å ena sidan ett praktisk kunnande som är kontextbunden, men å andra sidan visar resultatet att de inte tillämpar medveten rekrytering där pedagogernas utbildning, språkliga kunskaper och kompetenser efterfrågas vid anställning. Genom att synliggöra denna brist på kunskap om kompetensbaserad rekrytering så finns här möjlighet för Förskoleförvaltningen att driva frågan vidare för att ge rektorerna verktyg att rekrytera mer medvetet för att däri arbeta för barns likvärdiga utbildning på förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)