“att dansa som höstlöv i en skog jämfört med att göra det på en asfaltsplätt” : En kvalitativ studie om förskollärares konstruktioner av planerad undervisning utomhus och platsens betydelse  

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Denna studie har fokus på planerad undervisning utomhus i förskolan. Syftet med studien var även att synliggöra vilken betydelse platsen för en undervisningssituation tycks ha i förskollärares planering för undervisning utomhus. Metoden är kvalitativ och består av semistrukturerade intervjuer av fyra verksamma förskollärare och ur en fenomenologisk ansats. Där förskollärares erfarenheter och upplevelser av fenomenet undervisning utomhus varit i fokus.Målet med studien är att skapa ny förståelse för hur planerad undervisning utomhus i förskolan kan konstrueras. Resultatet visar att förskollärare anser att platsen utomhus har betydelse och påverkar för var undervisningen planeras att genomföras i förskolans kontext. Förskolegården anses även vara en plats där förskollärare kan observera vad barnen gör och finner intressant till senare undervisningssyfte. Skog och närområde anses av förskollärare vara en plats där de planerar för och genomför undervisning och som kopplas till pågående tema- och projektarbete. I skogen anser förskollärarna att barn får erfara naturen, rörelse, upplevelser och upptäckter som förskolegården inte kan erbjuda. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)