Faktorer som underlättar för barn i samband med nålrelaterade procedurer. Intervjustudie med sjuksköterskor på barnakutmottagning.

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Nålrelaterade procedurer är vanligt förekommande inom barnsjukvården och är barns främsta sjukhusrädsla. Tidigare forskning belyser sjuksköterskans roll i att främja och hantera situationen för att minska barns rädsla och ångest. Dessvärre betonas att sjuksköterskor inte arbetar i den utsträckning som krävs för att stödja och tillgodose barns behov av omvårdnad vid nålrelaterade procedurer. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av faktorer som underlättar för barn i samband med nålrelaterade procedurer på barnakutmottagning. Metod: Metoden var en kvalitativ intervjustudie. 13 sjuksköterskor rekryterades från barnakutmottagningar i södra Sverige. Resultat: Resultatet presenteras i fyra övergripande kategorier; Att skapa en trygg miljö, att skapa goda relationer, att anpassa sig utifrån varje situation och att få med sig barnet på proceduren. Sjuksköterskorna upplevde att de var flera faktorer som hade betydelse för att underlätta den nålrelaterade proceduren för barnen. Det var betydelsefullt att skapa en trygg och lugn miljö och att förbereda sig både mentalt och materiellt. Det var även betydelsefullt att skapa tillit till barnen och föräldrarna samt att få barnen att känna kontroll över situationen för att kunna bemästra den. Faktorer som tidsbrist, materialbrist och arbetskulturen kunde försvåra proceduren på barnakutmottagningarna. Konklusion: Det krävs en djupare förståelse för huruvida faktorer som miljö, samspel och barns förmåga till coping påverkar den nålrelaterade proceduren. Sjuksköterskorna betonade betydelsen av att göra barnen och familjen trygga genom förtroende, information och förberedelse för att optimera barnen inför proceduren. Det primära målet med omvårdnaden kring proceduren var att stödja barnet till att bemästra situationen. Dessvärre försvårades förutsättningarna att genomföra en optimal procedur på grund av materialbrist, tidsbrist samt kulturen på respektive enhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)