Kvinnor utsatta för våld i nära relationers upplevelser av sjukvårspersonals bemötande.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Introduktion: Våld mot kvinnor i nära relationer är ett problem som förekommer i alla länder världen över. Våldsutsatta kvinnor vänder sig i första hand till sjukvården för hjälp och därigenom blir sjukvårdspersonal viktiga för identifikation av våld samt vidare behandling. Sjukvårdspersonalens bemötande kan vara avgörande för huruvida våldet uppmärksammas och om kvinnan får vidare hjälp. Ett gott bemötande krävs då för att förebygga våld i nära relationer. Syfte: Att undersöka vilka upplevelser kvinnor, som har utsatts för våld i nära relationer, har av sjukvårdspersonals bemötande. Metod: Deskriptiv allmän litteraturöversikt som är baserad på 13 vetenskapliga originalartiklar med kvalitativ ansats. Databasen Pubmed användes vid datainsamlingen. Joyce Travelbee omvårdnadsteori om mellanmänsklig relation utgjorde litteraturöversiktens teoretiska referensram. Resultat: Sex kategorier identifierades som beskrev kvinnornas upplevelse av sjukvårdspersonalens bemötande. Dessa kategorier var; Upplevelsen av sjukvårdspersonals sätt att kommunicera om våld, upplevelsen av empati och sympati, upplevelsen av sjukvårdspersonals lyhördhet och förmåga att få kvinnor att känna sig sedda, upplevelsen av accepterande, fördomsfull och dömande sjukvårdspersonal, upplevelsen av sjukvårdspersonals hänsyn till integritet och upplevelsen av sjukvårdspersonals hänsyn till autonomi. Det framkom att våldsutsatta kvinnor har både positiva och negativa upplevelser av sjukvårdspersonals bemötande. Slutsats: Våldsutsatta kvinnors upplevelser av sjukvårdspersonals bemötande var både positivt och negativt. De positiva upplevelserna visar att somlig sjukvårdspersonal bemöter våldsutsatta kvinnor på ett tillfredställande sätt. Medan de negativa upplevelserna av bemötande tydliggör sjukvårdens behov av att arbeta vidare med bemötandet av våldsutsatta kvinnor för att främja hälsa och förebygga våld i nära relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)