Chefers upplevelser av förutsättningar för konflikthantering inom äldreomsorgen : En intervjustudie med första linjes chefer

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Det är naturligt att det uppstår konflikter bland människor som arbetar tillsammans, speciellt när de arbetar under stress och stora påfrestningar så som det ser ut i stora delar av dagens vård- och omsorgsorganisationer. Forskning visar att chefer använder 20–25 % av sin tid till att hantera konflikter. Vidare pekar forskning på vikten av att chefer har kompetens i konflikthantering och att chefer har svårt att använda sig av stödresurser på grund av uppdragets utformning men att det sociala stödet är avgörande för både chefens hälsa och ett gott ledarskap. Syftet med den här undersökningen är att bidra med kunskap kring vilka förutsättningar första linjens chefer har för att hantera konflikter i det dagliga vård-och omsorgsarbetet samt vilka strategier de använder. Vi har intervjuat sex inom äldrevården. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i följande kategorier: (1) Strategier, (2) utmaningar och (3) kompetensutveckling. Resultatet visar att de intervjuade cheferna upplevde sig ensamma i sina yrkesroller, att tidsbristen är påtaglig både för konflikthanteringen och för att arbeta förebyggande, samt att de saknar kunskap kring konflikthantering i skilda kulturer. Cheferna betonade vikten av att förhålla sig neutral, att agera skyndsamt och att inta en stödjande roll som särskilt viktiga förhållningssätt i konflikthantering. I resultatdiskussionen diskuteras problemet med att första linjens chefer har extremt höga krav på sig där de förväntas att vara stödjande och hantera skilda arbetsuppgifter trots bristande förutsättningar. Utifrån resultatet föreslår vi att arbetsgivaren inför mentorskap som ger chefen tillgång till ett bollplank för råd och yrkesrelaterade diskussioner. Vidare tror vi att reflektionsgrupper med reflektionsledare bör erbjudas minst en gång i månaden, där cheferna reflekterar över hur de bäst kan hantera sina utmaningar, men också kan utveckla sitt ledarskap och sin självkännedom.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)