Copingstrategier hos sjuksköterskor i mötet med döden

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Oskar Ekberg; [2016-06-03]

Nyckelord: Död; Döende; Coping; Copingstrategier; Sjuksköterska;

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskan möter i sitt yrke, oftare än människor verksamma i de flesta andrayrken, döden. I samband med detta möte uppstår känslor som sjuksköterskan måste hantera.För att bibehålla en god hälsa och för att kunna fortsätta ge god vård så måste sjuksköterskankunna hantera dessa känslor. De strategier som sjuksköterskan använder sig av i hanterandetav dessa känslor kan kallas copingstrategier. Innan man kan undersöka ifall några av dessacopingstrategier är förenade med positiva effekter på sjuksköterskans hälsa så behöver dessacopingstrategier identifieras. Syfte: Att identifiera copingstrategier som används avsjuksköterskor för att hantera sina känslor i mötet med döden. Metod: Litteraturstudie av 11vetenskapliga artiklar som innehåller beskrivningar av hur sjuksköterskor hanterar de känslorsom uppstår i mötet med döden. Resultat: Sjuksköterskorna i de undersökta artiklarnaanvänder sig av fem huvudstrategier uppdelade i teman. Tema ”söka stöd” med subtema”kollegialt stöd” samt subtema ”familj och vänner”. Utöver detta identifierades temana”förhållningssätt till döden”, ”kontrollerande av känslor”, ”tro” samt ”ritualer”. Slutsatser:Sjuksköterskor använder sig av flera olika copingstrategier. Vilka copingstrategier somanvänds skiljer sig sannolikt beroende på sammanhang. Den vanligast förekommandecopingstrategin var att söka stöd hos kollegor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)