Corporate Social Responsibility - ansvar under frihet - En utredande uppsats om multinationella företags ansvar för och i den globala leverantörskedjan

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Multinationella företag har, på grund av den ökade globaliseringen, i allt större utsträckning börjat etablera komplexa leverantörskedjor vilka inte sällan sträcker sig över olika världsdelar. Produktionen förläggs framförallt i utvecklingsländer där efterlevnaden av arbetsrättsliga standarder många gånger är bristfällig. Allt eftersom kritik riktats mot multinationella företag har en insikt om ett omfattande ansvar för ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter vuxit fram och resulterat i corporate social responsibility. Uppsatsen strävar efter att utreda dels multinationella företags rättsliga förutsättningar att kontrollera och reglera arbetsförhållanden i deras globala leverantörskedja genom uppförandekoder, dels vilka rättsliga skyldigheter multinationella företag har att tillförsäkra grundläggande arbetsrätt i leverantörsleden. Uppsatsen strävar därmed efter att anta ett inifrån såväl som ett utifrånperspektiv. IKEA:s arbete med CSR undersöks och utreds i syfte att tillföra någon form av verklighetsförankring till uppsatsen. Dragna slutsatser är att företags rättsliga förutsättningar till reglering och kontroll av leverantörskedjan är små, däremot kvarstår möjligheter till reglering och kontroll trots avsaknaden av legalitet. Uppsatsen påvisar dock ett inskränkt ansvarstagande samt svårigheter beträffande kontroller. I uppsatsen konstateras även att rättsligt bindande skyldigheter för multinationella företag att tillförsäkra grundläggande arbetsrätt i leverantörskedjan inte existerar. Däremot finns icke-bindande rättsliga skyldigheter i form av mjuk reglering samt andra skyldigheter fastställda av företagets omgivande intressenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)