Livet med dysfagi efter stroke : En litteraturöversikt utifrån drabbade personers perspektiv och erfarenheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

Sammanfattning: Bakgrund: En stroke kan drabba vem som helst, det kan också komplikationen dysfagi. Med försämrad sväljningsförmåga kan också livskvalitén, hälsan och välbefinnandet hos de drabbade personerna påverkas. Som sjuksköterska är det viktig att ha både kunskap och förståelse för sväljsvårigheter för att kunna ge patienter en god och säker vård. Metod: Studien är en beskrivande litteraturöversikt med kvalitativ ansats som grundar sig på tio kvalitativa artiklar som söktes fram via databasen CINAHL. Syfte: Att belysa drabbade personers upplevelser av dysfagi efter stroke. Resultat: Resultatet delades upp i kategorier utefter upplevelser som berör begränsningar, känsla av rädsla, att ta kontroll, känslan av trygghet och ny anpassning till vardagen. Där framkommer både positiva och negativa upplevelser hos individerna. Konklusion: Dysfagi är ett svårt symtom med både fysiska och psykiska hinder. Dysfagi ger upphov till rädsla, begränsningar, kontrollbehov, anpassning men drabbade personer kan ändå uppleva trygghet i vissa situationer tillsammans med andra förstående individer. Även om dysfagi kan ha en negativ inverkan på livet kan känslan av god av livskvalité, hälsa och välbefinnande upplevas genom att drabbade personer lär sig hantera symtomet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)