Hälsosamtalet i grundskolan – Ett tillfälle för skolsköterskan att fånga upp psykisk ohälsa

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Inledning: Psykisk ohälsa bland barn- och ungdomar är ett växande problem som bör upptäckas och behandlas så tidigt som möjligt. Skolsköterskan har vid hälsosamtalet ett ypperligt tillfälle att identifiera psykisk ohälsa hos eleven.Syfte: Att genom journalgranskning visa skillnader/likheter i psykisk ohälsa bland barn- och ungdomar i olika åldrar, med olika kön och från olika områden av stadsdelen Västra Hisingen. Metod: Eleverna valdes från årskurserna fyra och sju/åtta från skolområdena Biskopsgården samt Torslanda. En retrospektiv journalgranskning av det standardiserade hälsosamtalet genomfördes. Dessa analyserades kvantitativt och illustrerades med citat ur journalerna. Sammanlagt 40 elever granskades. Resultatet presenterades utifrån de tio frågeområden som ingår i en nationell databas som tas i bruk under året. Frågeområdena är; sömn, huvudvärk, magont, allmänt mående, ledsen/nedstämd, frukostvanor, fysisk aktivitet på fritiden, trivsel i skolan och om de har någon att prata med. Dessutom rapporteras BMI. Resultat: Signifikanta skillnader mellan eleverna i årskurs fyra och sju/åtta kunde påvisas men inga skillnader beträffande kön eller skolområde. Diskussion: Skolsköterskan har ett ansvar att fånga upp elever som lider av psykisk ohälsa. Mer utbildning och utarbetande av tydliga riktlinjer krävs. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) står bakom ett forskningsprojekt som ska utvärdera olika interventioner för skolsköterskorna att arbeta med psykisk ohälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)