”Varför vi har det? För att det funkar!” En kvalitativ studie om hur arbetsgivare använder incitamentsystem som styrmedel

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Arbetsgivare kan använda sig av monetära incitament som ett erkännande för väl utförd prestation trots att tidigare forskning visar på att det kan ha negativa effekter för arbetstagaren. Genom att sätta för högt uppsatta mål skapas ett missnöje hos arbetstagare samtidigt som prestationsbaserade belöningar uteblir eftersom målen inte uppnås. Trots detta visar trenden ändå på att prestationsbaserade löner är något som tar form i större utsträckning. Hur arbetsgivare använder monetära incitament som ett styrmedel och därmed påverkar motivationen samt prestationen hos sina anställda finns det inget tydligt svar i inom den tidigare forskningen. För att uppnå syftet har det genomförts en kvalitativ studie där det empiriska materialet insamlats genom 12 intervjuer med individer vars tjänst innefattas av personalansvar, där det anställda har monetära incitament som ett inslag av studien. Syftet med studien är att undersöka hur arbetsgivare motiverar sina anställda till att prestera enligt arbetsgivarens önskemål. Samtidigt avser studien att undersöka hur arbetsgivare kan styra motivationen till att prestera med incitamentsystem som ett verktyg. Syftet resulterade sedan i frågeställningen: Hur använder arbetsgivare monetära incitament för att påverka anställdas motivation och prestation? Studien har visat på att den bakomliggande anledningen till att monetära incitament används är för att det är det mest effektiva incitamentsystemet för tillfället. För att arbetsgivare ska kunna använda sig av prestationsbaserade löner behövs ett mätsystem. Att använda monetära incitament som ett styrmedel visar sig bäst lämpade mot individer som motiveras av de yttre motivationsfaktorerna. Utöver användandet av monetära incitament betonas även vikten av ett fungerande icke-monetära incitament.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)