Kommunikatörens roll och förhållning: En kvalitativ studie om kommunikatörens förhållningssätt till dagens medielandskap och val av kanal

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Studiens titel: Kommunikatörens roll och förhållning - En kvalitativ studie om kommunikatörens förhållningssätt till dagens medielandskap och val av kanal. Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap kring kommunikatörers synsätt på utvecklingen av kommunikatörsrollen och deras förhållningssätt till samtida kommunikation, förändringen av medielandskapet och kanalval i relation till interpersonell kommunikation och digital kommunikation. Metod: En kvalitativ intervjustudie där strukturerade intervjuer med nio kommunikatörer genomfördes. Slutsatser: Den första huvudsakliga slutsatsen påvisar att kommunikatörens generella yrkesroll blivit bredare och mer diversifierad, vilket kommunikatörerna uppfattade som både en fördelaktig och ofördelaktig utveckling. Den andra slutsatsen som kunde dras var att organisation och målgrupp fortfarande till stor del avgör kommunikatörers val av kanal. Den tredje slutsatsen som drogs var att rollens utveckling påverkats av digitalisering, vilket möjliggjort enklare mätning av resultat och effekt genom digitala verktyg, men att effekter såsom kvalitet kvarstår som svåra att mäta, och att fysiska kanaler fortfarande behövs i stor utsträckning då de erbjuder ett bättre underlag för kvalitativ mätning. Studiens sista slutsats var att trots förändringen av medielandskapet, som också påverkat kommunikatörsrollens utveckling, är kommunikatören fortfarande väldigt benägen att utgå ifrån de viktigaste aspekterna av sitt arbete, såsom budskap, målgrupp och situationsbaserad kommunikation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)