Alzheimers sjukdom : - ur anhörigvårdarnas perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Att vara anhörigvårdare till en person med Alzheimers sjukdom innebär förändringar inom familjen som kan vara svåra att hantera. Sjuksköterskan kan hjälpa anhörigvårdaren att lättare hantera rollen som vårdare genom att ge adekvat information och stöd. Syftet var att undersöka behovet av stöd och information hos anhörigvårdare till personer med Alzheimers sjukdom. Metoden var en litteraturstudie där fyra kvalitativa samt tio kvantitativa artiklar sammanställdes till ett resultat. Resultatet visade på ett stort behov av information och stöd under hela sjukdomsprocessen. Det sociala nätverket och vårdpersonal utgjorde ett stort stöd för anhörigvårdarna. Stödgrupper och stödprogram visade sig vara uppskattade av anhörigvårdare då de tillgodosåg behovet av både stöd och information. Anhörigvårdare ville ha adekvat information i ett tidigt skede av sjukdomen och det fanns ett uttalat behov av individanpassad information. Sjuksköterskans uppgift är att uppmärksamma dessa behov och tillgodose dem, genom att hjälpa anhörigvårdare att etablera kontakt med andra i samma situation. Det bör ingå i utbildningen att uppmärksamma anhörigvårdare och deras behov för att få en ökad förståelse för deras situation. Fortsatt forskning är önskvärt för att lyfta fram anhörigvårdarnas behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)