"Religionen, hejdå! Ateism, välkommen!" : Nyanlända elevers självpositionering och upplevelser av religionskunskapsundervisningen i Sverige

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka hur nyanlända elever ser på religion utifrån två teman. Det första behandlar hur dessa elever positionerar sig till religiösa traditioner, samt på vilka sätt dessa positioner kan ha förändrats i diaspora. Det andra temat behandlar hur de nyanlända eleverna upplever religionskunskapsundervisningen i Sverige. Studiens resultat är baserat på kvalitativa intervjuer med sex nyanlända elever och deras lärare i religionskunskap. Intervjuerna har analyserats utifrån kritisk diskursanalys och ett postkolonialt perspektiv. Studiens resultat på det första temat visar hur de flesta av eleverna inte ser sig som religiösa, utan benämner sig som troende, och deras religionsutövning präglas av en stor variation. Av de sex eleverna kommer fem från en muslimsk bakgrund, och hos flera av de fem finns ett språk som tyder på stereotypisering av muslimer. Samtliga muslimska elever beskriver en förändring av tro och minskad praktik som ett led av att befinna sig i diaspora. Resultatet av det andra temat visar hur elevernas upplevelser av religionskunskapsundervisningen i Sverige generellt sett är positiv, men en elev har en negativ bild av undervisningen och menar att undervisningen leder till ateism. Undervisningen och läromedel upplevs som bra eller neutrala på att skildra islam, vilket inte stämmer överens med tidigare forskning, samtidigt som några av de muslimska eleverna anmärker på felaktigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)