Ingår lojalitet i köpet? : En kvantitativ studie av kunders uppfattning av lojalitetsprogram.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats ämnar att undersöka inställningen till kundupplevda fördelar hos medlemmar i lojalitetsprogram. Tre dimensioner av kundupplevda fördelar har identifierats och dessa presenteras och undersöks kvantitativt med en enkät där respondenterna knyts till en lojalitetstyp baserat på angivna svar. Kunder kan kategoriseras utifrån deras beteende och attityd gentemot ett företag. Med utgångspunkt i dessa lojalitetstyper och uppfattning av lojalitetsprogrammen analyseras insamlad data för att urskilja mönster och samband i synen på dessa kundupplevda fördelar. Analysen visar inte bara att det finns skillnader i hur de olika lojalitetstyperna värderar de erbjudna fördelarna. Det föreligger även skillnader i hur attitydmässigt bundna kunder är i olika branscher.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)