Sfi- avbrott, kämparglöd och kulturkrockar!

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Malak Kheir; Daniela Meic; [2009]

Nyckelord: Invandrarkvinnor; kulturkrock;

Sammanfattning: Invandringen har förändrat det svenska samhället på många sätt. Kulturernas möte hargett oss nya givande erfarenheter och öppnat en outforskad värld för oss. Sedan 1965har man bedrivit sfi (svenska för invandrare) som egen utbildningsform i Sverige. Sfiska enligt gällande kursplan vara ”en brygga till livet i Sverige”. Kommunen ska ocksåmotivera alla som är berättigade till sfi att gå utbildningen. Varje år avbryter en delkvinnliga sfi- deltagare sin utbildning p.g.a. olika anledningar. På en sfi- skola i Malmö,fick vi informationen att vissa av de elever som studerade inom denna skola hadeavbrutit utbildningen och påbörjat den igen vid ett senare tillfälle. Syftet med dettaarbete är att beskriva och analysera hur invandrarkvinnors livsvillkor ter sig utifrånderas verklighet, för att kunna öka kunskapen bland personal som är berörda av sfiverksamheten,däribland studie- och yrkesvägledare. I vårt arbete har vi valt att användaoss av livshistorisk metod för att den bäst motsvarar vårt; syfte, frågor och mål, medarbetet. Med en livshistorisk metod kan man få en djupare insikt i sociala fenomen ochfånga livshistorieberättarens egna perspektiv. Vårt arbete har en ideografisk ansats,d.v.s. vi lägger fokus på beskrivning och förståelse. Skolans verksamhet, kulturkrockar,rättigheter och skyldigheter, motivation, hinder, familjestruktur, språkinlärning, kontaktmed myndigheterna och diskriminering är teman som ligger bakom kvinnornasstudieavbrott och återvändandet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)