Kom ut till vattnet! : ett gestaltningsförslag av en strandpromenad längs Skeppsholmsviken på Södra Djurgården i Stockholm

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Stockholm är en stad uppbyggd av ett skärgårdslandskap där hav och land möts. Mängden vatten och närheten till den är något som värdesätts högt. Människor mår bättre, både psykiskt och fysiskt, i gröna miljöer samt i miljöer med inslag av vatten. Dock byggs allt fler moderna städer tätare och tätare samtidigt som mark längs strandkanter privatiseras, något som är ett stort problem. Yta för livet till fots och för rekreation är något som är nödvändigt för hälsosamma städer. I Stockholm fungerar den Kungliga nationalstadsparken som en grön oas för stockholmsborna. Parken är över en mil lång och sträcker sig över tre kommuner, från Ulriksdal och Sörentorp i norr till Djurgården och Fjäderholmarna i söder. På Södra Djurgården avbryts det populära promenadstråket utmed vattnet endast vid ett ställe, vid Skeppsholmsviken och Gröna Lund. Skeppsholmsviken består till största del av en parkeringsplats som sedan 2017 ägs av Parks and resorts. De har en tanke om att Gröna Lund ska expandera och sträcka sig från Allmänna gränd och bort till Wasahamnen. En ny detaljplan för detta är just nu under granskning. Detta examensarbete undersöker hur en strandpromenad längs med Skeppsholmsviken kan gestaltas för att länka samman Wasahamnen och Allmänna gränd, på Djurgården i Stockholm, och möjliggöra en vattenkontakt som knappt existerar idag. Syftet med arbetet är att undersöka hur en plats för rekreation kan gestaltas längs vattnet när ytan på land är kraftigt begränsad. Målet med arbetet är att knyta samman strandpromenaden runt Södra Djurgården och därmed bidra till nationalstadsparken med ett alternativt stråk för fotgängare längs Skeppsholmsviken samt tillföra offentliga platser för rekreation och sociala möten. Resultatet består av en gestaltning av en strandpromenad mellan Wasahamnen och Allmänna gränd. Promenaden är uppdelad i fyra delar; entrén från Wasahamnen och bryggan ut till terrassen, en terrass som består av två delar varav den mindre är nedsänkt och möjliggör en nära vattenkontakt, en bryggpromenad som sträcker sig från terrassen och bort mot Allmänna gränd samt ett nytt torg vid Allmänna gränd som bryggpromenaden ansluter till. Längs promenaden finns det flera möjligheter att stanna upp och umgås i stora såväl som små sällskap. Arbetet avslutas med en diskussion som behandlar arbetets resultat och de metoder som har använts. Diskussionen avslutas med att vidare frågeställningar som har växt fram under projektets gång redovisas. Frågeställningarna är både generella och platsspecifika och kan användas för vidare forskning och framtida examensarbeten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)