”DET ÄR INTE ALLS SÅ DÅLIGT ATT JOBBA HÄR SOM ALLA SÄGER” - En studie av SDF Angereds arbetsgivarvarumärke utifrån ett medarbetarperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att genom undersökningar med befintlig personal anställdpå SDF Angered få en tydlig bild av SDF Angered som arbetsgivare. Syftet ärbaserat på en uppdragsbeskrivning från SDF Angered som är uppdragsgivareför uppsatsen och tar i ansats att utifrån ett medarbetarperspektiv söka svar på:varför individer söker sig till SDF Angered som arbetsgivare och varför dessastannar kvar.Teori: Employer branding, Employer value proposition, Image, Identitet och Profil,Organisationskultur, Strategisk kommunikation, Rekryteringskommunikation.Metod: Metoden utgörs av en kvalitativ innehållsanalys som baseras påsamtalsintervjuver utförda på medarbetare inom SDF Angered.Material: Studien baseras på 5 transkriberade och kategoriserade samtalsintervjuer somlegat till grund för en innehållsanalys!IResultat: Studien tar i ansats att redovisa för bilden av SDF Angered som arbetsgivare,utifrån ett medarbetarperspektiv. Resultatet visar på (1) att den externa bildenav arbetsgivaren primärt formas genom vänner och media, samt att denuppfattade bilden kopplas samman med Angered som geografiskt område, ellerutifrån arbetet inom yrkesrollen. Resultatet visar även att (2) SDF Angered börkommunicera värden som ökar deras attraktionskraft. Positiva aspekter rörandeAngered beskrivs som att det är ett mångkulturellt område och att det finnsmöjlighet till ett introduktionsprogram. Resultatet visar även på (3) att SDFAngereds personal hittar dem då de aktivt söker jobb, via annonser. Resultatetvisar på att det inte var främst på grund av SDF Angereds image somrespondenterna sökte jobb där, utan att de var aktivt jobbsökande och SDFAngered var en i mängden. Studien konstaterar även att (4) i de fall där SDFAngered som arbetsplats lyfts med främst fördelar och positiva bilder av SDFAngered, är genom kontakt med individer som redan är anställda inomorganisationen. Studien visar även på (5) en problematik rörande att deanställda ej identifierar sig med SDF Angered i stort. Studien konstaterar även(6) att det finns en problematik rörande kommunikationen inomorganisationen, där det nämns en avsaknad kring möjlighet att föra dialog medandra avdelningar inom organisationen samt att den information som förmedlasfrån SDF Angered oftast är av informativ karaktär och syftar ofta till attförmedla information rörande negativa förändringar. Sammantaget gavresultatet oss en tydlig bild av SDF Angered som arbetsgivare och lyfteraspekter som kan vara viktiga att arbeta med och lyfta i sitt fortsatta Employerbranding arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)