Inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan i Sverige och Filippinerna

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

Sammanfattning: I studien undersöks hur förskollärare i Sverige och i Filippinerna ser på inkludering och barn i behov av särskilt stöd. Metoden som användes i studien var skriftliga onlineintervjuer med ett bekvämlighetsurval av förskollärare i de två länderna, totalt 13 intervjuer, sex i Sverige och sju i Filippinerna. Resultatet har analyserats med tematisk analys och kvalitativ innehållsanalys, med hjälp av tre teoretiska perspektiv på specialpedagogik: kompensatoriskt, kritiskt, och dilemmaperspektiv. Det perspektiv som var vanligast i båda länderna var det kompensatoriska perspektivet, men det var mer dominerande i Filippinerna. Intervjusvaren från Sverige hade mer blandade perspektiv, medan brister och diagnoser nämndes enbart i Filippinerna. Synen på inkludering hos de intervjuade förskollärarna skiljer sig mellan länderna, på så vis att delaktighet och sammanhang är en viktigare inkluderingsaspekt i Sverige, och välkomnande i samma klassrum viktigare i Filippinerna. Ett metodproblem är att bekvämlighetsurvalet gav enbart förskollärare från privatskolor i Filippinerna och offentliga förskolor i Sverige, och att några filippinska respondenter arbetade i grundskolans tidigare år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)