SAS - 4Excellence

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Den här fallstudien ämnar undersöka hur SAS har utformat sin nya strategi och hur de ska lyckas med en framgångsrik implementering av strategin och förändringarna den innebär. Metod: Genom en fallstudie har vi med primärdata i form av intervjuer och sekundärdata från företaget testat de teorier vi funnit kring den process som ämnena strategi, förändring och implementering innebär. Teoretiska perspektiv: Teorinavsnittet beskriver olika teorier, forskning och begrepp inom strategi, förändring och implementering. Processen som detta innebär tas upp som teoretisk referensram. Empiri: Det empiriska materialet bygger på två längre intervjuer, en presskonferens och flertalet korta intervjuer med representanter från SAS. Det empiriska resultatet visar hur företaget har arbetat med ämnena strategiutformning, organisationsförändring och implementering. Slutsatser: De empiriska resultaten stämmer överrens med den teoretiska referensramen som använts i denna fallstudie, men också de slutsatser som gjorts av författarna att SAS nya strategi är utformad efter Kaplan & Nortons balanserade styrkort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)