Arbetsro i skolan - En undersökning hur lärare kan förebygga oro samt skapa och bibehålla arbetsro i klassrummet

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Camilla Bako; Hillevie Hansson; ; [2008]

Nyckelord: Arbetsro; hjälpmedel; intervjuer; observationer; r;

Sammanfattning: BakgrundBåde lärarstudenter och lärare hamnar någon gång i situationer där man tvivlar på förmågan att skapa arbetsrooch trygghet i klassrummet samt förmågan att leda en grupp elever. Vi vill med detta arbete skapa ett förslag tillen plattform för hur man kan gå tillväga för att förebygga oro samt bibehålla arbetsroSyfteVårt syfte är att fördjupa oss i begreppet arbetsro och att identifiera användbara verktyg för att förebygga orosamt skapa och bibehålla arbetsro.FrågeställningarMer specifikt vill vi undersöka· Hur ser verksamma lärare på begreppet arbetsro?· Vilka rutiner/verktyg använder lärare för att få ett bra arbetsklimat (arbetsro) i klassrummet?· Vilka tankar har lärare kring uppstart och avslut på lektioner?Metod och materialUndersökningen är byggd på en kvalitativ empirisk studie, baserad på 10 observationer och intervjuer medverksamma lärare inom skolår 1-6.ResultatDatamaterialet som samlades in är analyserat och sammanställt utifrån våra frågor och leder oss fram tillföljande huvudresultat: Det som konstaterades genom vår intervju och observation är att alla lärare är överensom att arbetsro inte har med absolut tystnad att göra. Lärarna är eniga om att det är lektionstillfället som avgörtoleransen för ljudvolymen. Rutiner som vi tagit till oss är hur lärare tar emot sina elever. Hälsningsrutinenanvänds för att motverka oro antingen i korridor eller klassrum. Informationsrutinen att eleverna får reda pådagens datum och lunch samt att man går igenom hur skoldagen är planerad ger elever som inte är såstrukturerade en trygghet. De får reda vad som förväntas av dem under dagen. Vi har sett vikten av att läraren ärväl förberedd (planeringsrutin). En bra och tydlig uppstart har betydelse för att arbetsron ska bibehållas iklassrummet under lektionen. Ett strukturerat avslut på lektionen förebygger oro i klassrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)