Lärandeprocesser i handledande samtal. En intervjustudie med sex specialpedagoger

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Helena Svanängen; Frida Toivanen; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Abstract Studien är en kvalitativ studie där sex specialpedagoger har intervjuats i semistrukturerade intervjuer. Snöbollsurval har använts för att finna informanter för studiens syfte och frågeställningar. Studiens syfte har varit att undersöka hur erfarna handledare beskriver och resonerar kring handledande samtal med lärare. Syftet med studien har även varit att undersöka handledningsdeltagarnas och handledarens lärande under samtalen. Frågeställningar som har legat till grund för studien är:1.Vilka metoder använder erfarna specialpedagoger sig av i handledande samtal med lärarna?2. Hur beskriver specialpedagogerna deltagarnas lärande i de handledande samtalen?3. Hur beskriver specialpedagogen sitt eget lärande i de handledande samtalen? Studien har utgått ifrån ett sociokulturellt perspektiv där handledningsbegrepp, handledning i skolan, erfarenhet, specialpedagogens roll vid handledning har lyfts. Resultaten för studien redovisas i sex fallstudier med efterföljande tematisk analys där följande teman har visat sig: skapa förutsättningar för reflektion, använda utveckla frågor till gruppdeltagarna, mötesstruktur, samt ge konkreta råd och tips. Deltagarnas lärande utvecklas genom samarbete, nya redskap och metoder, problemlösning samt reflektionsförmåga. Specialpedagogens eget lärande i handledningen visas genom lärande från egna upplevelser av handledning, lärande genom att göra misstag samt lärande genom modeller men också frihet från modeller. I vidare forskning ser vi att man kan undersöka vad som kategoriserar “bra frågor” i handledningssituationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)