Jag pratar inte med hållbarhetschefen - Hållbarhetschefens roll och betydelse i svenska företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund: Samhället utvecklas mot en mer hållbar framtid genom ett flertal stora åtaganden,från Brundtlandkommissionens begrepp hållbar utveckling år 1987 till de mer konkreta 17globala målen i Agenda 2030 som eftersträvas idag. Hållbarhetschefens roll och betydelse hari och med denna samhälleliga utveckling över lång tid vuxit fram som en otydlig funktion inomföretag.Syfte: Denna studie syftar till att undersöka hållbarhetschefens roll och betydelse i svenskaföretag.Metod: Denna kvalitativa studie har präglats av både en deduktiv och en induktiv ansats genomtvå olika former av analyser. Studiens empiri baseras på genomförandet av intervjuer med 20stycken svenska hållbarhetschefer.Resultat och slutsats: Svenska hållbarhetschefer arbetar både operativt och strategiskt mendet strategiska arbetet vinner alltmer utrymme i deras roll, till skillnad från den valda teoretiskareferensramen som visar på hållbarhetschefens operativa funktion. Rollen är dessutom i ständigutveckling och detta påverkar också företagens utveckling. Hållbarhetschefen som individ haren stor påverkan på hur arbetsrollen formas och på vilket sätt den inkluderas iorganisationsstrukturen. Rollen har flera viktiga funktioner såsom att ständigt lyftahållbarhetsfrågan på företagens agenda och den har dessutom betydelse för hållbarhetsarbetetsgenomslag i samhället. Svenska hållbarhetschefer upplever att de har tillräcklig makt ochinflytande för att ha möjlighet att påverka företagen, exempelvis genom strategin samtföretagens vision och mission.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)