Omvårdnadsåtgärder för förbättrad sömn hos patienter med psykisk ohälsa och sömnproblem : en icke systematisk litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Bakgrund   Psykisk ohälsa och sömnproblem är stora folkhälsoproblem idag både i Sverige och globalt. Dessa två faktorer har en dubbelriktad verkan där personer med psykisk ohälsa ofta även besväras av sömnproblem. Sömnproblem har negativa konsekvenser både för den psykiska och fysiska hälsan men får trots detta ofta låg prioritet vid behandling av patienter med både psykisk ohälsa och sömnproblem. Syfte  Syftet är att belysa omvårdnadsåtgärder som beskrivs att kunna förbättra sömnen hos personer med psykisk ohälsa.  Metod  En icke-systematisk litteraturöversikt gjordes baserad på 15 stycken vetenskapliga artiklar. Samtliga inkluderade artiklar var av kvantitativ metod. Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Artiklarnas kvalitet granskades med hjälp av Sophiahemmets bedömningsunderlag för vetenskaplig kvalitetsgranskning och klassificering. Sedan gjordes en integrativ dataanalys av artiklarna där de olika datakällorna kombinerades och analyserades som en helhet. Resultat Fyra stycken teman och 12 subteman på sömnfrämjande åtgärder hittades. Teman på sömnfrämjande åtgärder funna i de analyserade artiklarna är KBT, sömnhygien, mindfulness och alternativa metoder såsom aromaterapi och musik. Resultaten visar generellt en positiv effekt av riktad behandling mot sömnproblem och med det ofta även en positiv effekt på den mentala hälsan hos personen.  Slutsats Flertalet alternativ till sömnfrämjande åtgärder med måttligt till god effekt på sömnproblem hittades i resultatet och detta har även ofta en positiv inverkan på personens mentala hälsa. Det finns dock bristande tillgänglighet till denna typ av vård vilket visar på en förbättringspotential. Hur tillgängligheten kan förbättras är ett ämne för vidare studier men våra resultat pekar mot att sjuksköterskor skulle kunna ha en nyckelroll i detta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)