“No, I’m a fucking nurse!” – sjuksköterska eller sjuk sköterska i filmens värld?

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Malin Paulusson; Ada Olsson; [2007-05-11]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sjuksköterskan har fått spela en mängd olika roller på film, i flertalet av dessa roller får sjuksköterskan gestalta roller som ligger långt ifrån hennes yrkeskompetens. Uppsatsen inleds med en redogörelse för hur sjuksköterskan har porträtterats i andra medier såsom TV, litteratur och musik. En viktig premiss är att media påverkar människors uppfattningar om vad en sjuksköterska bör ägna sig åt. Samtidigt speglar media de uppfattningar om sjuksköterskerollen som är vanligast förekommande i samhället. Båda antagandena styrks av ett antal sociologiska ansatser. Uppsatsens övergripande syfte är att jämföra den inventerade och dekonstruerade bilden av filmsjuksköterskor, såsom den visas i aktuellt undersökningsmaterial, med Benners och Wrubels omvårdnadsteori. Våra frågeställningar syftar till att svara på vilka roller som sjuksköterskan får gestalta i engelskspråkig film, vilka skillnader och likheter som finns i gestaltningen före och efter 1990 samt hur sjuksköterskerollen förhåller sig till Benners och Wrubels omvårdnadsbegrepp, i filmer producerade fram till 2004. Undersökningen har gjorts i två delar, en litteraturstudie och en empirisk studie. Litteraturstudien är en deduktiv textanalys av fem artiklar. Den empiriska studien är en kombination av deduktiv och induktiv narrativ analys av fem filmer. Det sammanställda resultatet jämförs med Benners och Wrubels omvårdnadsteori. Resultaten visar att det äldre filmporträttet har utvecklats och nya kategorier filmsjuksköterskor har tillkommit. Sjuksköterskerollen är inte längre endast en subdisciplin till medicinen utan har utvecklats mot större självständighet. Det finns referenspunkter, beträffande element i undersökningsmaterialet, som överensstämmer med Benners och Wrubels omvårdnadsteori. Efter redovisningen av resultaten följer en diskussion kring sjuksköterskerollen som fenomen utifrån bakgrundens teoretiska ramverk.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)