"Och gamla som lever som om vi vore unga" : En studie om äldre utlandsföddas upplevelse av ålderdomen

Detta är en Kandidat-uppsats från Södertörns högskola/Socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att på ett explorativt sätt undersöka hur äldre utlandsfödda upplever sitt åldrande i Sverige, samt att med hjälp av intervjuer och tidigare forskning öka förståelsen för de specifika villkoren som åldrandet i Sverige innebär för denna grupp. Studiens empiriska material bestod av kvalitativa intervjuer i form av en fokusgrupp med sex respondenter mellan 60 till 84 år och en individuell intervju med en respondent som var 89 år. Samtliga respondenter var kvinnor. Studiens teoretiska referensram består bland annat av Blumers tre antaganden om grunden till symbolisk interaktionism och Bergs teoretiska förståelse om språkets vikt för jagets utveckling samt av Baumans teori om det individualiserade samhället tillsammans med Becks teori om att individen själv skapar sina förutsättningar för sin levnadsbana. Bergs karaktärsdrag för identitetsskapandet har använts som ett teoretiskt verktyg för studiens analys. Resultaten i denna studie visar att de äldre utlandsfödda är en utsatt grupp på grund av bristande i svenska språket. Resultaten visar också på att genom att ta till sig vissa delar av det svenska individualiserade samhällstänket och behålla sin ursprungskultur såsom att träffa likasinnade och spansktalande så har de äldre anpassat sig till att få ut det bästa av Sverige och sin ursprungskultur.   Titel: ”Och gamla som lever som om vi vore unga” – En studie om äldre utlandsföddas upplevelse av ålderdomen Författare: Ella Cerna Gonzalez Antal ord: 11 259 Nyckelord: Äldre, utlandsfödda, äldreforskning, ålderdom, åldrande, språk, identitet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)