Andlig utveckling i religionsundervisningen : En kunskapsöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Författare: Nvin Law; Meena Tapi; [2020]

Nyckelord: religion; andlighet; barn; skolan;

Sammanfattning: För att kunna bemöta mångkulturalitet och skillnader är det av stor vikt att människor, vuxna som barn ska skapa förståelse för varandras kulturer och trosuppfattningar. Med hjälp av våra sökord och urvalskriterier gjorde vi oss bekanta med nio vetenskapliga artiklar taget ur databasen ERIC (ProQuest). Vi kartlade alla nio vetenskapliga artiklar för att få en generell bild av innehållet. I kunskapsöversikten lyfter vi även fram förekommande styrkor och svagheter för att kunna uppskatta kvalitén i studien. Det är av skolrelevans att resonera kring barn och elevers andliga tankar i både förskoleklass och i grundskolan. Fokus kommer att ligga på religionsundervisningen eftersom det här finns plats för de typer av tankar och frågor kring andlighet. Dessa frågor är viktiga att belysa eftersom vi idag bor i ett mångkulturellt samhälle där människor har olika religionstillhörigheter, olika kulturella bakgrunder och olika syn på livet. Det är viktigt att elever får möta frågor om livet och om sin och andras identitet redan i tidigare ålder för att skapa förståelse för andras tänkande. Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad som kännetecknar forskningen som intresserar sig kring andlig utveckling och hur begreppet andlighet berörs i religionsundervisningen. Hur berörs elever av andlig utveckling i religionsundervisningen? Vad kännetecknar begreppet andlighet i forskningen? Dessa två frågor kommer att beröras för att fullgöra syftet i denna kunskapsöversikt. Vi använde oss av databasen ERIC(ProQuest) som tillvägagångssätt och fann nio relevanta artiklar med hjälp av sökord och begränsningar såsom peer reviewed och publikationsår. För att få fram det mest väsentliga vid sökningar krävs en avgränsning av träffresultaten. Detta betecknas som inkluderings-och exkluderingskriterier. Vi valde att använda avgränsningen peer - reviewed när vi började söka efter forskningsstudier som betecknas som en inkluderinskritierie. Detta innebar att samtliga artiklar är vetenskapligt granskade av experter inom forskningsområdet. Vi lade även till publikationsår 2000-2018 för att begränsa oss något ytterligare. Resultatet i översikten visar att begreppet andlighet anses vara olika bland de nio vetenskapliga artiklarna. Eleverna bekymrar sig över livsfrågor som till exempel “vad är meningen med livet?”, “varför dör människor?”, “finns det liv efter döden?” och så vidare. Eleverna är oftast tvungna att fundera kringa andliga frågor själva, vilket kan begränsa deras möjligheter att öka kunskaper om både sig själva och andra. Därför bör lärare lyfta upp andliga frågor i religionsundervisning. Enligt det som förekommit i denna kunskapsöversikt utifrån de nio valda artiklarna kan andliga frågor vara svåra för eleverna eftersom det inte finns konkreta svar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)