Klädföretags visuella representation av den kvinnliga kroppen i marknadsföring : En undersökning för hur kvinnokroppar presenteras i klädföretags kommunikation samt hur detta påverkar kvinnor

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

Författare: Hanna Roskvist; [2021]

Nyckelord: Idealkropp; klädföretag; kvinnokroppen; kvinnor; reklam;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur kvinnokroppar framställs i klädbutikers visuella kommunikation, främst på deras webbutiker och i sociala medier. Undersökningen syftar även till att undersöka hur kvinnor i olika åldrar påverkas av de kroppar som framställs på klädbutikers webbutiker och reklam. Dessutom har uppsatsen som syfte att upplysa verksamma inom grafisk design kring frågan om hur kvinnokroppar representeras i klädföretags visuella kommunikation. De metoder som används för att besvara frågeställningen är en statistik undersökning som undersöker vilka storlekar klädbutikerna H&M och Ellos modeller bär på webbutikerna, en semiotisk analys av bilder från H&M och Ellos instagramkonton samt semistrukturerade intervjuer i form av digitala formulär med 10 kvinnor i olika åldrar. Resultatet visar att H&M främst framställer kvinnor med storlek S och att Ellos främst framställer kvinnor med storlek M. Den semiotiska analysen visar att båda butikerna presenterar kvinnor av olika storlek på sina instagramkonton, men att det finns en skillnad i hur de olika kroppstyperna representeras vad gäller kroppsrörelse och bakomliggande teorier. Intervjuerna visade att kvinnor påverkas av de smala modeller klädföretag väljer att presentera i sin visuella kommunikation och att det finns en önskan om en större representation av olika kroppar hos klädföretag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)