Processers möjligheter i byggbranschen – En fallstudie av ett hissföretags nymontageprocess

Detta är en M1-uppsats från Lunds universitet/Teknisk logistik

Sammanfattning: Upprinnelsen till detta examensarbete var att Otis Stockholm, som också leder den svenska verksamheten, saknade en processkarta för nymontageavdelning. Försök hade gjorts tidigare med att göra en processkartläggning, men man hade då inte kommit hela vägen. Man ville nu från ledningens håll ha en karta på processen så att alla gjorde på samma sätt från projekt till projekt. Processen var uppdelad i två funktioner, säljavdelningen och fältavdelningen, genom en kartläggning ville ledningen veta på vilken sida av de två funktionerna kostnaderna för projekten lades. Företaget ville ha kostnadsstyrning och tydliga rollfördelningar i projekten. Då författaren kom till företaget och diskuterade studiens upplägg blev syftet ett lite annorlunda upplägg och med mindre fokus på funktioner och mer på vilka förbättringar som kunde skapas. En nulägesbeskrivning enligt Ljungbergs et al. (2000) processbegrepp gjordes, och det gavs också rekommendationer för hur förbättringsarbete av processen skulle kunna möjliggöras i framtiden till exempel av mätningar och dokumentation. Som metod i studien användes en fallstudie som angreppssätt, där intervjuer lade grunden till en överblick för hur processen utförs i dagsläget. Författaren intervjuade representanter involverade i olika delar av processen. Genom intervjuerna och observationer på företaget och ute på fält kunde författaren skapa sig en helhetsbild av processen. Den har presenterats i löpande text, i tabellform och i en processkarta, det vill säga hur projekten utförs i det flesta fall i dagsläget. Utifrån denna kartläggning och med hjälp av processinfluerade teoristudier kunde det göras en analys över problem i dagens process och ges flera förbättringsåtgärder. Slutsatserna och de rekommendationer som författaren vill ge företaget är för det första en förändrad process med större fokus på kunderna och att få alla medarbetare på företaget att dra åt samma håll. För det andra att företaget bör skapa en grupp som fokuserar på partneringsamarbeten. Där det är viktigt att förstå hur dessa fungerar och hur man kan ta över kontrakten med de stora byggföretagen vartannat eller vart tredje år från konkurrenterna. Den tredje huvudsakliga slutsatsen som uppdagades under arbetets gång var att företaget bör fokusera mer på ett större utnyttjande av medarbetarnas olika kompetenser. Det är i dag en låg tro på medarbetarnas styrkor där chefer är de som kan och bestämmer i många av fallen. En större tillit och ändrade kontrollsystem skulle skapa en större lärande atmosfär där kunden hamnar i första rummet. Den fjärde rekommendationen handlar om mätning och mål. Det är viktigt att föra fram mått som de anställda arbetar med och förstår. Många av dagens mått är mycket svårbegripliga och skapar mer suboptimeringar än nytta. Författaren menar även att medarbetarna bör få mer resurser och tid för reflektion och uppföljning av teamets arbete i nymontageprocessen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)