Motivation och Prestation - en studie om hur moderna företag motiverar sin personal

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

Författare: Ida Svensson; Sussie Lendvai; [2009]

Nyckelord: Motivation; Prestation;

Sammanfattning:

Problemställning: Hur motiverar företag med lågkvalificerad arbetsstyrka sina anställda och hur moderniserade är de i sin användning av motivationsteorier?

Syfte: Vår ambition med denna uppsats är att besvara vår frågeställning med hjälp av empirin från våra studieföretag och den teori vi anser är relevant i förhållandet till ämnet. Vi har valt att avgränsa oss till två studieföretag med okvalificerad arbetsstyrka. Vi presenterar hur anställningsprocessen kan ha inverkan på personalen och olika sätt att hantera prestationen i företaget. Vi beskriver olika motivationsteorier från 1800-talet till mer moderna teorier och vilka olika betydelse de har för motivation och prestation. Därefter presenteras olika kompensationssystem och vilken betydelse de egentligen har för prestation.

Metod: Studien baseras på en kvalitativ undersökning då vi vill gå på djupet med vår undersökning med personliga intervjuer. För att göra studien greppbar har vi endast sett närmare på två företag, Transcom och Affiliated Computer Services. Där vi har undersökt hur motivation påverkar prestation och vilken typ av kompensationssystem förekommer.

Slutdiskussion: Vi ville se hur moderna våra studieföretag är i deras motivationssystem. Efter att ha analyserat den empirin vi samlat in med hjälp av vår teoretiska referensram drar vi slutsatsen att företagen på vissa plan lever kvar i ett mer gammaldags sätt att motivera sin personal och i vissa fall även är mer bakåtsträvande än utvecklande. Det fokuseras mycket på monetärt belöningssystem och den inre motivationen hos individens glöms bort. Personalen känner sig omotiverade och tycker inte att deras arbetsuppgifter känns meningsfulla och viktiga. Det råder ingen tvekan om att det är brist på stimulation och motivation på företagen och att det i vissa fall känns omodernt i motivationssystemen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)