Finns det mening i lidandet? Psykiskt lidande som problem eller möjlighet i psykoterapi : En kvalitativ studie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

Sammanfattning: Inledning: Depression är en av de vanligaste psykiatriska diagnoserna i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2017). Depression leder till att livet känns meningslöst, vilket ger lidandet en existentiell dimension. Att studera psykoterapeuters syn på lidande utifrån existentiella och psykoanalytiska perspektiv motiveras eftersom forskning har visat att interventioner som adresserar dessa specifikt har varit framgångsrika. Syftet med studien var att undersöka denna fråga ytterligare. Frågeställningar: Hur föreställer sig psykodynamiska psykoterapeuter psykiskt lidande och hur arbetar de med det i terapin? Vilken betydelse tillskriver de, de existentiella dimensionerna för det psykiska lidandet? Metod: En kvalitativ metod har använts. Sex terapeuter intervjuades med utgångspunkt från en semi-strukturerad intervjuguide, intervjuerna analyserades tematiskt. Resultat: Tre huvudteman om lidande framkom i intervjuerna: Att vara människa, skapar både möjlighet och hinder för mening och läkande, kärlekens betydelse. Diskussion: Analysen pekade på en mångfald av uppfattningar om lidandet och sättet att arbeta med det. Den visade dock på en samstämmighet vad gäller upplevelsen av kärlekens betydelse för lidandet och pekade på att psykodynamiska terapeuter, i diskussionen om konfidenters lidande i kärlek och religion, närmade sig existentiella perspektiv. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)