“MAN KAN VÄL ÄNDÅ HA NAGELTRÅNG FAST MAN ÄR ALKOHOLIST” : En kvalitativ studie över hemtjänstpersonals arbete med alholmissbrukande äldre

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Stefan Dahlgren; Janzén Johan; [2018]

Nyckelord: Elderly; Alcoholic; Homecare; Abuse;

Sammanfattning: Andelen äldre med alkoholproblem, som också är i behov av omsorg, har de senaste decennierna ökat. Forskning visar på att problematiken kommer fortsätta öka eftersom det finns en mer tillåtande syn på alkohol i samhället idag. Syftet med studien är att undersöka de konsekvenser av alkohol som vårdpersonal identifierar hos de äldre och påverkas av i sitt arbete inom hemtjänsten. Studien baseras på fem semistrukturerade intervjuer gjorda med vårdpersonal som har skiftande yrkeserfarenhet och ålder. Intervjuerna har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys och analysarbetet gjordes under insamlingen av empirin samt under bearbetningen av materialet. Resultatet visar på att det finns en mängd konsekvenser följd av alkoholanvändande som vårdpersonal dagligen identifierar och påverkas av i sitt arbete med äldre inom hemtjänsten. Vad resultatet tydligast visar är att drickandet överlag har ökat, att de äldre missbrukarna ofta har problem i sin kontakt med vården och slutligen den rädsla och oro som vårdpersonal upplever i sitt arbete kring missbrukande vårdtagare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)