The Big Five och Politik: En psykologisk undersökning om personlighet, studieval och politisk inställning.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att kartlägga skillnader mellan kvinnor och mäns politiskaställningstagande. Samt att undersöka om det skiljer sig i personlighetsdragen Openness ochConscientiouness, (the Big Five) mellan personer som studerar inom teknik eller humaniora. Även om personlighetsfaktorerna Openness och Conscientiousness har effekt på politiskidentifiering. Studien utgår från en kvantitativ metod vars data inhämtades i enenkätundersökning. Totalt deltog 110 personer vars deltagande efterfrågades inom olika utbildning och yrkesgrupper inom humanism och teknik på den sociala plattformen Facebook. Datan bearbetades i statistikprogrammet Jamovi, med två separata Anova och två chi2-test. Resultatet visade att det skiljer sig i politiskt ställningstagande män och kvinnor åt. Männen identifierade sig mer högerorienterat i jämförelse med kvinnorna, där majoriteten identifieradesig längre åt vänster. I studiens slutsatser kunde vi även finna att humaniora studenter definierarsig själva som mer åt vänster jämfört med teknikstudenter. Utifrån studiens resultat blev det även möjligt att dra slutsatsen att kvinnor i majoritet tycks dominera den humanistiskautbildningen, samt män med mer dominans mot det tekniska. Det finns tendenser att personligaegenskaper från the Big Five, som Openness och Conscientiousness, bidrar till individensyrkesval och politiska identifiering. Ett större urval hade kunnat kartlägga deltagarnaspersonlighetsskillnader och möjliggjort ett större sambandsdragande, mellan politiskidentifikation och deras personlighetsdrag. Nycklelord: the Big Five, (femfaktorsmodellen), politisk tillhörighet, humonoria, teknik, psykologi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)