Omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta i arbetet för att förebygga trycksår : en beskrivande litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Trycksår uppstår som en komplikation av vård, behandling och sjukdom varvid dessa kan uppkomma redan efter 60 minuter. Förekomsten av trycksår år 2016 ligger på 13,4 % i medelvärde över hela Sverige, vilket i jämförelse med 2015 enbart är en sänkning med 0,2%. Syfte: Att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan vidta i sitt arbete för att förebygga trycksår samt att redovisa vilken urvalsmetod som använts i de valda artiklarna. Metod: Litteraturstudie med deskriptiv design som grundades på tretton artiklar av kvantitativ ansats från databaserna Cinahl och Pubmed. Huvudresultat: Resultatet av ovanstående litteraturstudie medförde fyra olika teman:1) Riskbedömning: Genom att göra en riskbedömning på patienterna inom 24 timmar efter inläggning kunde en minskad trycksårsprevalens ses. 2) Lägesändringar: Lägesändringar på patienterna varannan timme visade att uppkomsten av trycksår minskar. Vidare har det visats att positioner liggande i 30 grader är den metod som ger bäst utgång. 3) Tryckavlastning: En användning av olika tryckavlastande medel har påvisat att trycksår reducerats hos patienterna. Den bästa metoden sett utifrån skillnader på kontroll och interventionsgrupper för tryckavlastning som framkommit i föreliggande studie är användning av silicone border. 4) Samling av preventiva omvårdnadsåtgärder: En användning av olika protokoll med flertalet omvårdnadsåtgärder för att minska uppkomsten av trycksår har visat sig ge mycket god effekt. Metodologisk aspekt: 11 av artiklarna hade en tydlig redogörelse för urvalsmetoden, varav resterande två artiklar saknade beskrivning om hur urvalet hade genomförts. Slutsats: Genom föreliggande litteraturstudie har det framkommit att ovanstående teman kan användas av sjuksköterskan i det dagliga arbetet för att minska riskerna för trycksår hos sina patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)