Restriktionernas påverkan på människors hälsa under covid-19 pandemin i Sverige. : En systematisk litteraturöversikt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Författare: Hanna Lundin; Angelica Färnstrand; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Covid-19 var en respiratorisk sjukdom som hade en stor smittspridning och bidrog till att restriktioner behövde införas. Restriktionerna påverkade människors hälsa i stor grad. Syfte: Restriktionernas påverkan på människors hälsa under covid-19 pandemin i Sverige. Metod: En systematisk litteraturöversikt där sökningarna gjordes i databaserna Pubmed, Medline och Scopus. 17 artiklar kvalitetsgranskades och ingick slutligen i analysen.  Resultat: Resultatet kategoriserades utifrån WHOs definition av hälsa som innefattar fysisk, psykisk och social hälsa. Restriktionerna medförde att den fysiska hälsan påverkades på olika sätt då möjligheten att utöva fysisk aktivitet starkt begränsades samtidigt beskrevs i flertalet studier mer tid för promenader. Restriktionerna påverkade även den psykiska hälsan då människor upplevde oro och ångest, även om det också framkom att personerna börjat uppskatta och värdesätta ”de små sakerna i livet”. De sociala sammanhangen blev färre då sociala tillställningar ställdes in relaterat till restriktionerna, istället visade sammanställningen att människor haft mer tid att utföra aktiviteter i hemmet.Slutsats: Eftersom restriktionerna påverkade människors hälsa till stor del på ett negativt sätt är det viktigt med utökad kunskap inför liknande situationer så att samhället i framtiden kan vara mer förberedd och arbeta förebyggande och proaktivt för människors hälsa.  Slutsats: Eftersom restriktionerna påverkade människors hälsa till stor del på ett negativt sätt är det viktigt med utökad kunskap inför liknande situationer så att samhället i framtiden kan vara mer förberedd och arbeta förebyggande och proaktivt för människors hälsa. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)