Med jordens fördömda som måltavla - en postkolonial analys av USA:s användning av ekonomiska sanktioner

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: I oktober 2014 antog Human Rights Council en resolution som fördömer “unilateral coercive measures”, det vill säga ensidigt riktade ekonomiska sanktioner, som ett brott mot FN-stadgan, internationell rätt och rätten till utveckling. USA är ett av de länder som mest frekvent använder sig av ekonomiska sanktioner mot andra länder och sedan Donald Trump tillträdde som president 2017 har detta användande ökat. Tre av de länder som USA har återinfört eller dragit åt sina sanktioner mot är Venezuela, Kuba och Iran. Det primärmaterial som denna uppsats utgår ifrån är tre pressuttalanden från 2018–2019 av USA:s finansdepartement där nya sanktioner mot dessa respektive länder presenteras. Syftet med undersökningen är att förstå och analysera dessa uttalanden utifrån ett postkolonialt perspektiv. Det metodologiska verktyg som används är en kritisk diskursanalys, stärkt av postkolonial teori grundad i Frantz Fanons kända verk The Wretched of the Earth. Resultatet av undersökningen är att ekonomiska sanktioner är en nykolonial metod för USA att upprätthålla en makt över de utvalda länderna och att USA:s beteende innehåller ett flertal likheter med Fanons beskrivning av hur kolonialherrar agerade under kolonialismen. Vidare visar undersökningens resultat att ekonomiska sanktioner dessutom är ett sätt att bestraffa de utvalda länderna för deras aspirationer att bryta med den globala maktstrukturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)