PROBLEMBASERAT LÄRANDE I BIOLOGIÄMNET : Så uppfattas det av elever i behov av särskilt stöd

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Det finns lite forskning i fältet kring just elever i behov av särskilt stöd kopplat till problembaserat lärande. I en gymnasieskola där problembaserat lärande (PBL) tillämpas läser eleverna biologiämnet integrerat med andra ämnen. De jobbar i grupp för att utveckla förståelse och därmed lära sig kunskap. Denna studie ställer elever i behov av särskilt stöd i centrum. Målet är att öka kunskapen om deras upplevelser om PBL kopplat till biologiämnets förmågor. För att undersöka detta har semi-strukturerade intervjuer tillämpats. Totalt har sex elever som fått uttrycka sin upplevelse kring ämnet, därefter har kodningsprocess som bland annat innefattar kategorisering och tematisering utförts. Det som gått att utläsa är att elever identifierar flera roller i PBL och att dessa roller har olika uppgifter. De klargör även flera utmaningar med arbetssättet men det visar sig att lärandet till största del gynnas. Dock synliggör inte lärandet om de faktiskt når kunskapskraven vilket vore intressant att forska vidare kring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)