Empati i den vårdande relationen – en begreppsanalys i palliativ kontext

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Samuel Hylén; Niklas Olofsson; [2018-01-25]

Nyckelord: Empati; Begreppsanalys; Palliativ;

Sammanfattning: Bakgrund: Begrepp är något som människor använder för att beskriva och förstå sinverklighet och de har en viktig roll inom omvårdnad. Empati är ett begrepp som förekommer ibeskrivningar av sjuksköterskans yrkesroll och är ett centralt begrepp inom flerateoribildningar inom omvårdnadsvetenskap. Det är ett begrepp som det råder viss förvirringkring och som ofta förväxlas med andra närliggande begrepp. Förvirringen består trots attforskning har bedrivits kring begreppet inom flera olika vetenskapliga discipliner. Det hargjorts förhållandevis få begreppsanalyser av empati inom specifika omvårdnadskontexter,varför en sådan kan vara av intresse. Syfte: Att utforska begreppet empati i den vårdanderelationen mellan sjuksköterska och patient inom palliativ omvårdnad. Metod: Enbegreppsanalys genomfördes för att finna begreppet empatis karaktäristika, antecedentia,konsekvenser och relaterade begrepp. I begreppsanalysen analyserades material frånordböcker/lexikon, facklitteratur och vetenskapliga artiklar. Med hjälp av informationen sominhämtades via litteraturen konstruerades patientfall som påvisar olika delar av begreppet.Avslutningsvis görs ett försök att bestämma begreppet empatis empiriska referenter.Resultat: Begreppet empatis karaktäristika identifierades som inlevelse, en balans mellanemotionell närhet och distans, kommunikation, återkoppling/bekräftelse och en intention atthjälpa. Som antecedentia framträdde affekttolerant aktivt lyssnande, ett professionellt ochpersoncentrerat arbetssätt, en vilja att dela med sig från patientens sida och en vårdanderelation. Konsekvenser fanns vara höjd vårdkvalitet, främjande av en personcentreradomvårdnad och förbättrad kommunikation. Relaterade begrepp fanns vara sympati,medkänsla, medlidande och ömkan. Slutsats: Det finns flera områden där empati med fördelskulle kunna beforskas ytterligare. Exempel på områden är: Begreppet empati som en centraldel i all kommunikation som syftar till ett mer personcentrerat arbetssätt och den inomempatiprocessen ständigt pågående dialektiken mellan emotionell närhet och distans och hurförståelse för denna ska kunna förmedlas vidare via utbildning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)