RASISM INOM SJUKVÅRDEN OCH DESS PÅVERKAN PÅ PATIENTER & VÅRDGIVARE - Ett Resultat av det Vita Systemet

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Lovisa Thedéen; Timea Carlsson; [2017-02-13]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte: Att belysa rasism inom vården och dess strukturella och individuella påverkan påpatienten och vårdpersonalen.Bakgrund: Rasism och kolonialism i dåtid och nutid påverkar personers möjligheter i livet.De olika plan i samhället som rasismen visar sig på är starkt sammankopplade med normerom vithet. Det finns få studier i en svensk kontext som belyser ras och rasism i relation tillsjukvård och vård på lika villkor.Metod: Litteraturöversikt av elva kvalitativa artiklar.Resultat: Fyra huvudsakliga teman identifierades: 1. Strukturell rasism gentemot patienter. 2.Strukturell rasism gentemot vårdpersonal. 3. Patienter som utsätts för rasism på en individuellnivå. 4. Vårdpersonal som utsätts för rasism på en individuell nivå. Rasismen som beskrevsav informanterna visade sig genom bl.a. resursmässig diskriminering, kulturell rasism ochutanförskap.Slutsats: Både vårdare och patienter som rasifieras upplever rasism i sjukvården. Rasismenantar både strukturell och individuell form och förekomsten av rasism påverkar arbets- ochvårdmiljö, vårdkvalité och relationen mellan vårdpersonal och patienter. Fynden i dennastudie står i kontrast mot nuvarande lagstiftning om vård på lika villkor och rätt till tydligkommunikation samt motverkar möjligheter till personcentrerad vård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)