Före detta grundskoleelevers upplevele av motivationsfaktorer : En fallstudie på Newton Yrkeshögskola

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Anna Gustafsson; Anders Johansson; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syfte och frågeställningar

Syftet är att undersöka vilka av Daceys motivationsstrategier som, enligt före detta elever, bör användas för att motivera elever inom ämnet idrott och hälsa till fortsatt fysisk aktivitet samt vilken motivationspåverkan läraren i ämnet idrott och hälsa upplevs ha haft på populationen.

Frågeställningarna som använts för att besvara syftet är följande:

1. Vilka motivationsstrategier anser före detta elever att läraren i idrott och hälsa skulle använt för att motivera dem till fortsatt intresse för fysisk aktivitet?

2. Vilken påverkan upplever de före detta eleverna att läraren i idrott och hälsa har haft på deras fysiska aktivitetsgrad idag?

Metod

Totalt har 111 enkäter besvarats från studerande på Newton yrkeshögskola (NY). Svaren sammanställdes sedan utifrån tre grupper; aktivitetsgrad, kön och ålder. Inga interna bortfall förekom. Sammanställningen skedde med hjälp av STATISTICA och redovisades i form av boxplotdiagram, med undantag för redovisningen av orsaker till inaktivitet och orsaker till aktivitet, till de användes istället stapeldiagram då ingen jämförelse mellan två grupper utförs.

Resultat

Resultaten visar att en ökad grad av elevinflytande, ökad grad av personlig coachning och en ökad känsla av att vara ”där och då” under grundskoletiden skulle ha ökat populationens intresse och motivation för fysik aktivitet. Uppfattningen är att läraren i idrott och hälsa inte har motiverat till populationens nuvarande aktivitetsgrad.

Slutsats

Följande av Daceys motivationsstrategier skulle ha ökat populationens intresse och motivation för fysisk aktivitet; uppmuntra till medvetenhet (ökad känsla av ”där och då”), bidra med en självständig och stöttande miljö (ökat elevinflytande) samt diskutera vad som är av betydelse (ökad personlig coachning).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)