Föreningslivets funktion i bygden : en studie av livsstilsföreningars roll som gemensamhetsskapare

Detta är en Magister-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Ideella föreningar är ofta en viktig del av en individs vardag, en möjlighet att finna en meningsfull fritid och möta andra med liknande intressen. I möten med andra människor har vi möjlighet att öka det sociala kapitalet, tilliten vi har till varandra och lära oss nya saker. Syftet med den här uppsatsen är att få en ökad förståelse för hur ideella föreningar påverkar trivseln i en bygd och om det också innebär att det sociala kapitalet i bygden ökar genom att det finns livsstilsföreningar i hembygden. Jag har flera delfrågeställningar: Vad är en livsstilsförening? Vilken funktion har livsstilsföreningen i bygden? Hur ser medlemsstrukturen i utvalda föreningar ut? Hur ser verksamhetsutvecklingen ut för föreningarna? Socialt kapital är en resurs som kan omvandlas och förändras till saker som man vid en första anblick saknar. Enligt teorier om socialt kapital kan föreningslivet sägas vara är en grund för ökat socialt kapital i ett område likväl som det kan förbättra de egna möjligheterna för individen. Hur stort förtroende det finns i relationerna är en viktig del, tillit till varandra eller organisationer så finns det inget socialt kapital. I Sverige har det sedan 1100- talet funnits olika typer av ideella organisationer. Tack vare traditionerna och tilliten så har de ideella organisationerna kunnat leva kvar, trots att anledningarna till organiseringen har förändrats allteftersom attityder och levnadsförhållandena har ändrats. Idag finns det även lokala föreningar som verkar brett för att området där man bor, ska blomstra och finnas kvar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)