Som om min kropp var giftig : En litteraturöversikt om hur personer med HIV upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Human immunodeficiency virus (HIV) är en kronisk sjukdom som successivt försämrar det mänskliga immunförsvaret. Det finns medicinsk behandling som leder till ökad livslängd. Detta innebär att antalet personer med HIV kommer att öka och hälso- och sjukvårdspersonal kommer att kunna möta dessa personer inom flera vårdkontexter än enbart i HIV-specifika sammanhang. HIV har varit en uppmärksammad sjukdom sedan 1980-talet och den diskriminering och stigmatisering som sjukdomen mötte då finns kvar idag, trots nationella och globala lagar och riktlinjer.

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur personer med HIV upplever hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande.

Metod: Metoden för denna litteraturöversikt inkluderar tio vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna CINAHL och PubMed. Av dessa var två kvantitativa och åtta kvalitativa. Följande sökord användes: nursing, healthcare, HIV, patient, experience, stigma, discrimination och isolation. Artiklarna granskades genom att identifiera meningsbärande begrepp, likheter och olikheter som sedan bildade resultatet.

Resultat: Bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonalen beskrevs av personer med HIV bestå av fördomar, stigmatisering och diskriminering. Det var inte ovanligt att vårdpersonalen undvek personer med HIV helt och hållet. Personer med HIV uttrycker starka åsikter om vikten av kontinuitet i vården och goda relationer till vårdpersonalen.

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Jean Watsons interaktionsteori samt konsensusbegreppen. I samband med detta jämfördes även hälso- och sjukvårdspersonalens bemötande mot personer med HIV med personer med Hepatit-C.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)