Digital autenticering- en del av e-demokrati

Detta är en D-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Dagens samhälle går allt mer mot att vara ett informationssamhälle. Inga viktiga beslut sker idag utan att man först införskaffat tillräckligt med information; den har blivit en hårdvaluta och kritisk resurs. För att våga lita på informationen måste man veta att källan är pålitlig och att informationen är oförvanskad. Ett ökande medium för informations-spridning idag är olika former av digitala dokument. Digitaliseringen av samhället har dock lett till många nya sätt att manipulera informationen i dessa. Syftet med denna uppsats var att utreda vilka tekniker som finns för att autenticera digitala dokument. Frågan vi ställde oss var ”Hur kan man fastställa att ett digitalt dokument är ett original?” För att undersöka detta genomförde vi två skilda litteraturstudier; en inom området e-demokrati, vilken bidrog till en ökad förståelse för problemområdet och en teknisk studie. Den tekniska studien visade på tre tekniker; digitala signaturer, steganografi och digital vattenmärkning, vilka samtliga lämpar sig väl för fastställande av dokumentens autencitet. Vi fann dock att det inte finns någon optimal lösning på problemet, då samtliga lösningar har svagheter. Ytterligare utveckling inom området kommer att krävas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)