Kvinnors upplevelser av vård vid riklig postpartumblödning

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: I världen, och då främst i låginkomstländer är postpartumblödning den främsta orsaken till mödradödlighet. Att postpartumblödning leder till mortalitet i Sverige är väldigt ovanligt. Men även om riklig postpartumblödning inte alltid leder till mortalitet i samband med förlossning kan det innebära ett stort lidande och ohälsa för kvinnan och hennes familj. Det är därför av stor betydelse att kvinnan får god och professionell vård samt stöd i samband med förlossningen samt att den professionella vården fortsätta även på BB/eftervården. Syfte: Syftet med studien är att belysa kvinnors upplevelser av vård vid postpartumblödning som överstiger 1500 ml. Metod: Sju kvinnor intervjuades om deras upplevelser av vården vid riklig postpartumblödning. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Resultatet presenteras i nio underkategorier samt tre kategorier: att bli omhändertagen, Vad händer med min kropp samt upplevelsen av att inte bli sedd. Kvinnorna upplevde att de varit omgivna av professionell personal som besuttit hög kompetens och kände sig därför trygg. De kände även tillit till personalen och kände sig aldrig rädda för sitt liv. Majoriteten kvinnor beskriver även att de fick den information de behövde under det akuta skedet samt tiden efter. Slutsats: Resultatet visar att information är viktigt före, under och efter förlossningen. Närvaro av barnmorskan är viktigt och betydelsefull. Samarbete i förlossningen är viktig för vårdrelationen, speciellt i situationer när förlossningen blir komplicerad. När kvinnor upplever trygghet och tillit till barnmorskan är chansen större att de ska känna sig nöjd med sin förlossning oavsett utgången.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)