Finns det plats för employer branding i platsannonserna? : - en diskursiv analys av organisationers publicerade platsannonser år 1996, 2005 och 2014

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Uppsatsen har som syfte att studera om, och i så fall hur, employer branding- tekniker tar sig i uttryck vid tre valda av författarna tidspunkter. Employer branding används av en organisation för att framstå som en attraktiv arbetsgivare. Vi har studerat platsannonsers bild och text, och åren som berörs är 1996, 2005 och 2014. Platsannonserna är hämtade från Dagens Nyheters platsannonsuppslag och summeras totalt till 60 platsannonser, fördelat jämnt på dem tre årtalen. Vi har valt att kategorisera materialets employer brandings komponenter i fyra delrubriker -materiella och immateriella erbjudanden, organisationskultur och organisationsimage. Resultaten antyder att det har skett en förändring i användandet av bild och text, där bild har fått mer utrymme under år 2005 och 2014. Samtidigt har de materiella erbjudandena minskat till förmån för de immateriella erbjudandena mellan årtalen 1996 och 2014. Uppvisandet av organisationskultur har minskat i textens utrymme, men det kan tyda på att bild blir det nya mediet att förmedla organisationskultur igenom. På samma gång används även bilder för att uppvisa en organisationsimage, utöver den beskrivning som återfinns i texten. Vi har sett i vår studie att employer branding- teknikerna som sådana har förändrats sedan begreppet myntades år 1996 och således utformningen och informationsinnehållet i platsannonser. En sådan utveckling synliggörs i att vissa tekniker minskat i betydelse medan andra tekniker i stället har tagit mer utrymme. Det kan tyda på att arbetstagaren ses som självgående vad gäller att informera sig om organisationen på egen hand. Det kan exempelvis göras via nätet eftersom flera av de studerade organisationerna hänvisar till sina hemsidor för ytterligare information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)