“Många beskriver att man blir sedd som pundaren” : En kvalitativ studie om hur ungdomars droganvändning tar sig i uttryck utifrån ett praktikerperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Denna studie syftar till att, utifrån ett praktikerperspektiv, undersöka droganvändning blandungdomar i åldersintervallet 13–19 år i Västerbottens län. Studien undersöker vilka drogersom är populära bland ungdomar ur ett praktikerperspektiv, ungdomars inställning till drogeroch droganvändning samt hur den visar sig enligt praktiker, hur praktiker resonerar meduppdrag att arbeta drogförebyggande mot ungdomar och droganvändning samt vilka insatserungdomar som använder droger erbjuds. För att besvara studiens frågeställningar och syftegenomfördes tre kvalitativa semistrukturerade intervjuer med praktiker som arbetarpreventivt med studiens målgrupp. Resultatet visar att droger som ecstasy, kokain ochcannabis är de mest populära drogerna vilket verkar grunda sig i en liberal inställning tilldroger samt att man exponeras för cannabis i flertalet olika sammanhang, exempelvis media.Inställningen till droger är liberal i jämförelse med tidigare generationer och i synnerhetinställningen till cannabis är liberal. Ungdomars droganvändning har dock inte ökat ochdärmed kan inte ungdomars inställning till droger kopplas samman med konsumtion.Praktikerna arbetar förebyggande gällande ungdomars droganvändning genom att exempelvisföreläsa och informera om droganvändning, erbjuda kurser till föräldrar, samverkan medandra aktörer för att gemensamt kunna förebygga och begränsa ungdomars droganvändning.Insatser som erbjuds till ungdomar som använder droger är samtal, olika program ochmetoder som bland annat haschavvänjningsprogram och återfallsprevention samt drogtester iform av urinprovstagning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)